Become a member

Hartelijk dank voor de interesse die u toont in onze vereniging

Het huidig bestuur neemt zich voor om het goede huisvader politiek wat betreft het budget beheer ook in 2024 toe te passen.

  1.  Inflatie genoodzaakt ons om het lidgeld met 5 euro te laten stijgen voor gewone leden en voor studenten leden.

  2.  De kosten van het opstellen, drukken en verzenden van het tijdschrift zijn hoger dan de inkomsten. Om het budget neutraal te houden heeft het bestuur van KGG beslist om een gedeelte van de kost hiervan door te rekenen naar de leden toe.

Daarom vragen we de leden om ofwel een digitale tijdschrift aan te vragen zonder meerkost of een gedrukte tijdschrift per post aan te krijgen mits een meerkost van 25 euro.

Het bestuur heeft daarom besloten om de volgende lidgelden te vragen aan zijn leden vanaf oktober 2024:

Gewoon lid: 50 euro

Gewoon student lid: 25 euro (gratis mits voldaan aan voorwaarden*)

Gewoon lid met verzonden papieren tijdschrift: 75 euro

Student lid met verzonden papieren tijdschrift: 50 euro.

Mogen wij u vragen om het lidgeld van 2024, over te maken op het rekeningnummer: IBAN BE36 9799 8300 5681 met als mededeling:

“lidgeld KGG 2024, uw naam en lidnummer”.

* voorwaarden te bekomen bij het bestuur van KGG

Thank you very much for the interest you show in our association.

The current board intends to continue to apply due diligence in terms of budget management in 2024.

1. Inflation forces us to increase the membership fee by 5 euros for regular members and student members.

2.  The costs of preparing, printing and mailing the magazine exceed its revenue. To keep the budget neutral, the KGG board has decided to pass on part of the costs to the members.

This is why we ask members to either request a digital magazine at no additional cost or to receive a printed magazine by post at an additional cost of 25 euros.

The board has therefore decided to ask its members for the following membership fees from October 2024 onwards:

Ordinary member: 50 euros

Ordinary student member: 25 euros (free when conditions are met*)

Ordinary member with paper magazine sent: 75 euros

Student member with sent paper magazine: 50 euros.

May we ask you to transfer the 2024 membership fee to the account number: IBAN BE36 9799 8300 5681 with the message:

“KGG 2024 membership fee, your name and membership number”.

* conditions available at the secretariat

To become a member, please DOWNLOAD and complete preprinted form and mail it to us at secretariat@gallois.be

Questions? just mail your intention to yves@gallois.be and we will guide you trough the process.

Royal Belgian Institute of Marine Engineers