Articles of Association

Royal Belgian Institute of Marine Engineers

Nieuwe Statuten goedgekeurd op de 2de Algemene Vergadering van 14/05/2013.
TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam ” KONINKLIJK GALLOIS GENOOTSCHAP, in het kort  KGG.
“Studiekring voor Scheepswerktuigkundigen, Masters en Technici in de Maritieme Sector”. 

Artikel 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd te: B-2845 Niel, Pastoor Huyghestraat 18 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Hij kan worden overgebracht naar elke andere plaats binnen de grenzen van het arrondissement bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. Iedere verandering van de zetel moet binnen de maand worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.   

Artikel 3.

De vereniging werd gesticht bij akte verleden op 31 maart 1947 voor notaris Joseph Verelst, te Antwerpen, voor een onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden. Zij is ten opzichte van politieke, wijsgerige en taalbegrippen volkomen neutraal. De vereniging mag in deze zin eveneens, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst ervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.    

Artikel 4.

De vereniging heeft tot doel: Haar leden in de gelegenheid te stellen onderling in betrekking te blijven, hun technische kennis uit te breiden en elkaar hun bevindingen aangaande beroeps kwesties mede te delen. De promotie van maritieme en oceanografische wetenschappen. De gestructureerde studie van werken, ontwerpen en van elk initiatief betreffende:
  –  De scheepsbouw en scheepsherstelling
  –  De uitbating der schepen en der havens
  –  De exploitatie der oceanen
  –  De betrokken aspecten van de waterbouwkunde
  –  De watergebonden delen van de transporteconomie
  –  De offshore technologie in het bijzonder.
Meer specifiek verplicht de vereniging zichzelf tot het nemen van alle maatregelen in zake:

– Het behoud en de actualisatie van een degelijke technische maritieme vorming aan de Belgische universiteiten en Hoge scholen.
 – Haar steun te verlenen aan alle andere initiatieven of verenigingen die zich inzetten voor het behoud en  de uitbreiding van een Belgische maritieme activiteit.
 – De vereniging wenst haar doeleinden te bereiken door collectieve activiteiten zoals bv.:

– Het uitgeven van een technisch tijdschrift.
– Het deelnemen aan of organiseren van studiezittingen
– Het toekennen van wetenschappelijke aanmoedigingsprijzen
– Het deelnemen aan of organiseren studiereizen
– Het bezoeken van schepen, havens en maritieme bedrijven  
– Contacten met scheepvaart verbonden officiële diensten
– Contacten met andere verenigingen die gelijkaardige doelen nastreven 

TITEL II – LEDEN  

Artikel 5.

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. Er zijn werkende leden en ereleden. Ereleden zijn natuurlijke personen of bedrijven die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen bijzondere verplichtingen tegenover de verenigen maar, zij hebben echter wel alle rechten van de werkende leden. De vereniging aanvaardt ook het lidmaatschap van bedrijven die een bijzondere belangstelling vertonen voor haar doelen en activiteiten. Zij kunnen toetreden als werkend lid of erelid. Jaarlijks moet het aangepaste ledenregister op de griffie van de rechtbank van Koophandel ingediend worden binnen de maand naar de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar effectieve leden.

Artikel 6.

De bevoegdheid nieuwe leden aan te nemen komt uitsluitend toe aan de raad van bestuur. De aanvaarding wordt maar definitief na betaling van het lidgeld. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk of met elektronische post worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 7.

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Toegetreden leden hebben geen stem in de Algemene Vergadering. 

Artikel 8.

De werkende leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van deze jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Deze bijdrage mag niet meer bedragen dan driehonderd (300.00) euro per jaar voor de werkende leden. Studenten betalen de helft van de normale jaarlijkse bijdrage. 

Artikel 9. 

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk of per elektronische post aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Artikel 10.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. Zij kunnen staat noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen. Twee achtereenvolgende niet-betalingen van het lidgeld stemmen overeen met een ontslag.   TITEL III – DE RAAD VAN BESTUUR  

Artikel 11.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie en maximum 18 personen. Al dan niet lid van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slecht twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. 

Artikel 12.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen en/of vertegenwoordigde leden, voor een termijn van vier jaar. Zij zijn zonder beperking herkiesbaar De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 13.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een schatbewaarder, een secretaris en een redactievoorzitter. De duur van de mandaten van voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder en secretaris is bepaald op twee jaar. Zij zijn zonder beperking herkiesbaar. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging Al de bestuurders zijn stemgerechtigd op de raad van bestuur en deze kan slechts geldig beraadslagen als er minimum zes zijner leden aanwezig zijn.

Artikel 14.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter en indien deze laatste eveneens afwezig is door de raad van bestuur aangeduide persoon. In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. In geval van hoogdringendheid, te beoordelen door de voorzitter , kan deze aan de bestuurders een voorstel van resolutie voorleggen door middel van een elektronisch rondschrijven. In dit geval wordt de meerderheid bepaald door het geheel van de bestuurders.

Artikel 15.

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. Na afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk of per elektronische post bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuursleden onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan schriftelijk of per elektronische post in kennis zal stellen. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moet binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Afwezigheid op vier opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur zonder geldige reden wordt als ontslagname beschouwd. De algemene vergadering zal al dan niet de afzetting beslissen. Indien de algemene vergadering de bestuurder niet afzet, blijft de persoon gewoon zijn mandaat behouden.  

Artikel 16.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet van de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. 

Artikel 17.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontsteltenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Artikel 18.

De stukken van dagelijks bestuur en de ontlastingen aan de overheidsbesturen en de besturen van de spoorwegen, posterijen, telefoon, telegraaf, de openbare en private bankinstellingen met inbegrip van elektronische post worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter of een door de raad van bestuur gevolmachtigde derde.  

Artikel 19.

Voor kleine bedragen met name voor de handelingen van dagelijks bestuur, volstaat de handtekening van de secretaris. De grootte van dit bedrag wordt bepaald door de raad van bestuur en is jaarlijks herzienbaar. Voor alle andere uitgaven moeten twee leden van het bestuur tekenen, waaronder de secretaris of, indien verhinderd, de schatbewaarder en de voorzitter of, indien de voorzitter verhinderd is, een ondervoorzitter. Beslissingen die het bedrag van € 5.000 overschrijden, moeten ondertekend worden door ten minste twee bestuurders, waaronder de voorzitter, indien de voorzitter verhinderd is door een ondervoorzitter, en dit na een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur. De akten die de vereniging verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door ten minste twee bestuurders, waaronder de voorzitter en dit na een voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur.   TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 20.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 21.

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend in de wet of door onderhavige statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid :
    1. de wijziging van de statuten,
    2. de benoeming en afzetting van de bestuurders,
    3. de goedkeuring van de begrotingen en van de leningen,
    4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
    5. de uitsluiting van leden; de leden hebben het recht zich op de vergadering te verantwoorden.
    6. alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.  

Artikel 22.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. Zij moet minstens éénmalig per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar, en dit binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. 

Artikel 23.

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te troepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Artikel 24.

De oproeping tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering. De oproepingsbrief die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval behandeld worden. 

Artikel 25.

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 26.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot de wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten. Voor iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  

Artikel 27.

De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage van kunnen nemen. Alle leden of derden die van een belang doen blijken kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris.   TITEL V – REKENINGEN EN BEGROTINGEN  

Artikel 28.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije jaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.   TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 29.

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. Zij er geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemenen vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een Maritieme vereniging met een belangloze doelstelling. Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  Artikel 30.Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.  

Royal Belgian Institute of Marine Engineers